A 2024
margitszigetijoga.hu login

Szakdolgozat

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ; Készítette: Könyves András BHF Teológus szak Budapest 2024.02.01.

2024. február 01.
csütörtök 18:23

A teremtő potencia súlyába vetett áramló hit: Vīryavāhin

    A teremtő erejének forrása után kutattam és szerencsémre találtam is rá szanszkrit szót! A vriya-ván a vers szavankénti fordításában, a nagyon erős magyar megfeleltethető szavakat kapta. A Google fordító, pusztán hatalmas szóra fordítja, máshol hősiesként fordítják. A vers magyar fordítása, így hangzik:

    " Mellettük ott van Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja és Śaibya is, mindannyian nagy hősök, kiváló harcosok."

A váhi (वहि) a súly mértékegysége, a vánita (वनिता) pedig a nőre utal.

Gyalog járom a fordítás útját, ezért számtalan formában próbáltam megtalálni a szó különböző szövegkörnyezeti jelentését. Az egyik, miszerint az Isteni potenciál oszthatatlan és feldarabolhatatlan kiindulópontját, áramlását jelöli, a másik a fentiekben is fókuszban lévő nőre utaló szóhasználatot figyelembe véve, óvatosan kijelenteném, hogy az adott szó maga a teremtő mag, de mivel ez egy párbeszéd, jelentheti a teremtő atyát, azaz nagyapát is. Feltételezésemet megerősíti, hogy sok helyen a földművelésben használatos vetőmag fordítást adja a szótár az ehhez közelítő írásjelek használatakor.

˘Folytatásért görgess a kép alá.˘
वीर्यवान्
ह KÖTELMÉNYi

A verset, a témát és a hely idő körülményt figyelembe véve, a Bhagavad Gíta 1. fejezetének 5. versében használt nagyon erős szó, az erős családi kötelékre, a nemzésből származó megtestesültre irányul. Az említett verset Prabhupáda külön tárgyalja, más Gítával foglalkozó könyvekben közösen tárgyalják az első fejezet 4. 5. és a 6. versét.

A Bhagavad Gíta 1. fejezet 5. verse a vīryavān szót tartalmazza, melyet az eddigiek alapján mindenhatónak is fordítunk.

! Mindent is figyelembe véve, a körülményt, a kérdés helyét és helyzetét, a szó elhelyezkedését a versben, illendő lenne a magyar fordítás esetén a "családunk sarjai" szavakat használni, a nagyon erős helyett.

Lásd még ugyanezen témában: all very powerful szavakat a S.B. 9.22.35. versében.

ज HATÁSKÖRॐ HATÁROZATॐ INDÍTVÁNY

A bráhmi írásrendszer jellegéhez hasonlóan a dévanágari karakterek balról jobbra olvasandók. Kiejtéskövető, azaz az átírt alakok jó közelítéssel megfeleltethetők a kiejtésnek: pl.हिन्दी → हि + न्दी = hi+ndí. Az egy négyzetbe foglalható írásjegyek tetején egy vízszintes vonal köti össze a betűcsoportokat, kézírásban ez nemegyszer elmarad. Nincs külön kis- és nagybetű. 11 magánhangzó és 33 mássalhangzó alkotja a karakterkészletet (+/a/), azonban a két, vagy három karakterből álló betűkapcsolatok (ligatúrák) ezres nagyságrendben képzik az önálló karaktereket: pl. त् /t/ + व /va/ = त्व /tva/. A számokat külön karaktersorral jegyzik.

Szótagírás (abugida típusú), amelynél a szótag törzse egy mássalhangzó, amelyhez alapértelmezettként egy magánhangzó társul (inherens magánhangzó), a dévanágari írásnál ez az /a/. Ennek megfelelően a mássalhangzók kiolvasása क =„ka",प = „pa", म =„ma", ज =„dzsa" stb.szerint történik. Amennyiben a magánhangzó eltér az inherens alapértelmezettől, azt külön diakritikus jelek jelölik: például क ka esetében a következő jelölések szerepelnek: : के ke, कु ku, की kī, का kā ... stb. Ha a mássalhangzót nem követi magánhangzó, akkor ezt egy speciális diakritikus jel ( ् ), az úgynevezett viráma (szanszkrit elnevezés) vagy halant (hindi elnevezés) jelöli (például a क् kiejtése /k/).

dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca nara-puṅgavaḥ dhṛṣṭaketuḥ—Dhṛṣṭaketu; cekitānaḥ—Cekitāna; kāśirājaḥ—Kāśirāja; ca—szintén; vīrya-vān—nagyon erős; purujit—Purujit; kuntibhojaḥ—Kuntibhoja; ca—és; śaibyaḥ—Śaibya; ca—és; nara-puṅgavaḥ—az emberi társadalom hőse. Mellettük ott van Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja és Śaibya is, mindannyian nagy hősök, kiváló harcosok.

वीर्यवान् संजय
वीर्य
mfn., páratlan, páratlan, ellenállhatatlan,

वत्त
mfn. levágott, felosztott,

रत्व

(H4) [Printed book page 785,3]
मनो—हर—तर mfn. more or most fascinating or beautiful, MBh. (ṁरत्व n., Mālatīm. ) [ID=157195]
mfn. jobban vagy a leglenyűgözőbb vagy gyönyörű, MBh.


वीर्य—वाहिन् mfn. mfn. bearing or producing seed, [ŚārṅgS.]
ROOTS:वीर्यवाहिन्

Your results for वीर्यवान्:
वीर्यवत् adj. vīryavat requiringstrengthorpower
वीर्यवत् adj. vīryavat possessingvigourormight
वीर्यवत् adj. vīryavat possessingmight
वीर्यवत् adj. vīryavat strong
वीर्यवत् adj. vīryavat powerful
वीर्यवत् adj. vīryavat efficacious
वीर्यवत् adj. vīryavat victorious
वीर्यवत् adj. vīryavat possessingvigour
वीर्यवत्ता f. vīryavattḥ strength
वीर्यवत्ता f. vīryavattḥ power
वीर्यवत्ता f. vīryavattḥ efficacy
वीर्यवाहिन् adj. vīryavāhin bearingorproducingseed
वीर्य—वाहिन् mfn. bearing or producing seed, [ŚārṅgS.]

Vīryavāhin (वीर्यवाहिन्):—[=vīrya-vāhin] [from vīrya > vīr] mfn. bearing or producing seed, [Śārṅgadhara-saṃhitā]vīrya (teremtő potencia), amelyet változatlanságként, érintetlenségként vagy változatlanságként határoznak meg, annak ellenére, hogy ez a világegyetem anyagi oka, az Urat ez semmilyen módon nem változtatja meg vagy befolyásolja.

A Vīrya (वीर्य) a gyógynövények "hatására" utal a Kāśyapa Saṃhitā szerint: egy ősi szanszkrit szöveg a Pāñcarātra hagyományból, amely mind a Tantrával, mind a Viṣacikitsāval foglalkozik – az Ájurvéda egyik fontos témája, amely a toxikológia (Viṣavidyā vagy Sarpavidyā) tanulmányozásával foglalkozik. japa vagy ima kíséretében. Ha a megfelelő imák vagy mantrák nélkül szedik őket, a gyógyszerek elveszíthetik hatékonyságukat (vīrya-hāni), ami kiemelkedő fontosságú a hatékony kezeléshez és bármely betegség teljes orvoslásához. A Teremtő teremtette az embereket és a gyógyszereket is, hogy megvédje és megvédje az emberiséget. Létrehozta a holdat is, hogy megvédje a növényvilág gyógyászati hatását.

A Vīrya nyolc típusa a következő:

Śīta (hideg),
Uṣṇa (forró),
Rūkṣa (száraz),
Snigdha (nem ctuous),
Tīkṣṇa (éles),
Mṛdu (puha),
Picchilla (nyálkás),
Viṣad [Viśada?] (nem nyálkás).Vahi (वहि).—Az egyes szám első személyű atmanepada személyvégződés (उत्तमपुरुष (uttamapuruṣa)) kettős, az általános ल् (l) toldalék helyett; vö. तिप्तसझि (tiptasajhi)... महि़्ङ् (mahi़्ṅ) P.III.4.78.

A vahi (वहि) a droṇī másik neve: a súly mértékegysége (1 vahi 49,152 kg-nak felel meg; 4 vahis = 1 khari = 196,608 kg), ahogyan azt a 15. századi Yogasārasaṅgraha (Yogasara-saṅgraha) Vāsudeva definiálja: egy kiadatlan keralita munka, amely gyógyászati receptek ayurvédikus gyűjteményét képviseli. A Yogasārasaṃgraha [megemlítve a vahit] teljes receptekkel foglalkozik az adagolás módjában, és így foglalkozik a gyógyszerészet (bhaiṣajya-kalpanā) ismeretével, amely a farmakológia egyik ága (dravyaguṇa).

A súlyegységek relatív áttekintése alább található, félkövérrel szedve vahi/droṇī. Folyadékok esetében a metrikus ekvivalens a megfelelő liter és milliliter.

4 prasztha - 1 āḍhaka (kaṃsa) = 3,072 kg, 4 āḍhaka vagy kalaśa - 1 droṇa = 12,288 kg, 2 droṇa - 1 surpa = 24,576kg, 2 surpa - 1 droṇī (vahi) = 49,152kg, 4 droṇīs - 1 Khari = 196,608kg, 1 pala = 48 g, 100 pala - 1 tulā = 4,8 kg,

Vāhin (वाहिन्) a Haṭhapradīpikā szerint (Suṣumṇāban) arra utal, "ami áramlik" (4.19-20a-b vers). – Ennek megfelelően [miközben leírja a szamádhi elérését]: "Miután felébresztettük (bodhayitvā) Kuṇḍalinīt, a gondosan felhalmozott életerő a belső hővel együtt akadálytalanul belép Suṣumnāba. Amikor Suṣumṇāban életerő (vāhin) áramlik, az elme nélküli állapot teljessé válik."

वीर्यवत्त्व n. vīryavattva strength
वीर्यवत्त्व n. vīryavattva power
वीर्यवत्त्व n. vīryavattva efficacy
वीर्यवदान n. vīryavadāna valour and achievements
वीर्यवदान n. vīryavadāna effecting anything by prowessवीर्यवत्तर adj. vīryavattara morepowerfulorefficacious
वीर्यवत्तरत्व vīryavattaratva वीर्य॑—वत्—तर-त्व n., Śaṃk.
वीर्यवत्तम adj. vīryavattama mostpowerfulorefficacious
वीर्यावधूत adj. vīryāvadhūta Overcome or surpassed in prowess.
वीर्य्यावधूत mfn. (-तः-ता-तं) Overcome or surpassed in prowess. E. वीर्य्य, and अवधूत shaken.
vīryāvadhūta mfn. overcome or surpassed in prowess, W.
वीर्यावधूत vīryāvadhūta adj. overcome or surpassed in prowess

vīryavattaraḥ

वीर्यवत्तरत्व
रत्व
vIryavattaratva
वीर्य॑—वत्—तर-त्व n., Śaṃk.
Vīryavattaratva (वीर्यवत्तरत्व):—[=vīrya-vat-tara-tva] [from vīrya-vat > vīrya > vīr] n., [Śaṃkarācārya]

Tva (त्व).—tad. त्व (tva) toldalék kötelesség, természet vagy lényeg értelmében, opcionálisan तल् (tal) (ता (tā)) toldalékkal; pl. अश्वत्वम्, गोत्वम्, अश्वता, गोता (aśvatvam, gotvam, aśvatā, gotā); vö. तस्य भावस्त्वतलौ (tasya bhāvastvatalau) P. V. 1.119, vö. még त्वतलोर्गुणवचनस्य (tvatalorguṇavacanasya) P. VI. 3. 35 Vart.lo.

A vyakarana (व्याकरण, vyākaraṇa) a szanszkrit nyelvtanra utal, és a Védákkal együtt tanulmányozandó hat további tudomány (vedanga) egyikét képviseli. A Vjakarana a szanszkrit nyelvtan és nyelvi elemzés szabályaival foglalkozik annak érdekében, hogy megállapítsa a szavak és mondatok helyes kontextusát.

Tva (त्व).—

1) Hasonlóság.

2) Asszimiláció az istenséghez, Mukti négy államának egyikéhez.

Származtatható alakok: tvam (त्वम्).

Lásd még (szinonimák): sarūpatā.

Forrás: Köln Digitális Szanszkrit Szótárak: Shabda-Sagara Szanszkrit-Angol Szótár
Tva (त्व).—mfn.

(-tvaḥ-tvā-tvaṃ) Más, más. E. tan osztani vagy terjeszteni, és va helyettesítette a radikális utolsó betűjét.

Forrás: Köln Digitális Szanszkrit Szótárak: Cappeller Szanszkrit-angol szótár
Tva (त्व).—1. ([névleges] tvam) [névmás] szár. 2^nd [személy vagy személyes]

---VAGY---

Tva (त्व).—2. [melléknév] a tiéd, a tiéd.

---VAGY---

Tva (त्व).—3. [melléknév] egy, több, sok. tva az egyik – a másik; ez – az (egy); [ivartalanító] Tvad részben; tvad – tvad részben – részben.

Forrás: Köln Digitális Szanszkrit Szótárak: Monier-Williams Szanszkrit-angol szótár
1) Tva (त्व):—1 mfn. (tvad). egy, több, [Ṛg-véda]

2) [tva-tva], egyik a másik, [Ṛg-veda; Atharva-véda VIII, 9, 9]

3) tvad, részben: [Ṛg-veda x, 72, 9; Śāṅkhāyana-brāhmaṇa xvii, 4]

4) tvadtvad, részben, részben [Ṛg-veda vii, 101, 3; Śatapatha-brāhmaṇa]

5) A 2. személyes [névmás] 2 alapja: [nominatív eset] tvam [tárgyeset] tvām [instrumentális eset] tvayā ([és tvā, [Ṛg-veda], [összetételben] is Lásd tvā-datta, -dāta, -vṛdha stb.]) [dative case] tubhyam ([& bhya, [Ṛg-veda; Pāraskara-gṛhya-sūtra i, 6, 2]]) [ablatív] tvat vagy tvad ([és tvat-tas, [Mahābhārata] stb.]) [genitív eset] tava [helymeghatározó eset] tve ([Ṛg-véda]; vö. [Ṛgveda-prātiśākhya i, 19 &] [gana] cādi), tvayi ([Atharva-veda] stb.)

6) az enklitikus formák [tárgyeset] tvā ([Ṛg-veda; Atharva-véda]) [birtokos eset] [datív eset] te ([Ṛg-veda] stb.; = τοι);

7) vö. [latin] tu stb.

8) 3 mfn. Te, Ur, [II, 20, 2].

Forrás: Köln Digitális Szanszkrit szótárak: Yates Sanskrit-English Dictionary
Tva (त्व):—[(tvaḥ-tvā-tvaṃ) a.] Más, más.

vīryavān all very powerful SB 9.22.35

vīryavān the most powerful SB 2.3.2-7

vīryavān the omnipotent CC Madhya 20.275

vīryavān the Supreme Living Being SB 3.5.26

vīryavān very powerful SB 9.17.1-3

vīryavān very powerful in bodily strength SB 6.6.44

BG 1.5
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः।।1.5।।

dhṛiṣhṭaketuśhchekitānaḥ kāśhirājaśhcha vīryavān purujit kuntibhojaśhcha śhaibyaśhcha nara-puṅgavaḥ yudhāmanyuśhcha vikrānta uttamaujāśhcha vīryavān

dhṛiṣhṭaketuḥ—Dhrishtaketu; chekitānaḥ—Chekitan; kāśhirājaḥ—Kashiraj; cha—and; vīrya-vān—heroic; purujit—Purujit; kuntibhojaḥ—Kuntibhoj; cha—and; śhaibyaḥ—Shaibya; cha—and; nara-puṅgavaḥ—best of men; yudhāmanyuḥ—Yudhamanyu; cha—and; vikrāntaḥ—courageous; uttamaujāḥ—Uttamauja; cha—and; vīrya-vān—gallant;गीता अध्याय १ श्लोक ५ | Bhagwat Gita chapter 1 Verse 5


KAPCSOLAT: +36 30 399 3130
Névnapi nyereményjáték!