2026
margitszigetijoga.hu login

Patandzsali pranáma mantra

2019. március 06.
szerda 04:07
álláspont

Patandzsali és a Jóga-szútra

Gónika imára kulcsolt kézzel könyörgött a Legfelsőbb Úrhoz egy fiúgyermekért.

Személye és születése

A Patandzsali által az önmegvalósításról összefoglalt gyakorlati útmutatások és filozófia, a védikus jóga-tradíciókban valószínűsíthetően már évszázadokkal korábban is léteztek. Patandzsali egy szent bölcs (risi) volt, aki azért jelent meg a földön, hogy megossza bölcsességét azokkal, akik nyitottak a befogadására. Valójában nagyon keveset tudunk róla.

Személyét és születését számtalan homályos részlet fedi. Becslések szerint a Kr.e. 4. és Kr u. 6. sz. közötti időszakban élhetett a földön, a történészek Kr. e. 4. századra teszik a Jóga-szútra keletkezését. A hindu vallás szent iratai szerint, félistenek és megvilágosodott személyek által benépesített mennyei régióból szállt alá. Édesanyja egy Gónika nevű szent, misztikus jógini (a jógi nőnemű alakja) volt, aki egy fiút szeretett volna, akinek átadhatja tudását. Imára kulcsolt kézzel könyörgött a Legfelsőbb Úrhoz egy fiúgyermekért. Nem volt semmije, amit felajánlhatott volna az Úrnak, ezért vízzel teli tenyerét emelte fel, felajánlásként, a Nap felé fordulva. Egy kis kígyó jelent meg ekkor a kezei között. Ő volt Patandzsali, Anantasésa inkarnácijóa, aki emberi formát öltött. Innen ered a neve, édesanyja Patanjalinak nevezte, "pat" azt jelenti az égből lepottyanó, "anjali" pedig az imára kulcsolt kéz.

˘Folytatásért görgess a kép alá.˘

A hagyomány szerint

"Az indiai hagyomány szerint Patandzsali Visnu, illetve Krisna, számtalan isteni inkarnációja közül az egyiknek, Anantasésának a fizikai világbeli részleges megnyilvánulási formája, aki saját akaratából jelent meg azért, hogy a megkötött, e világban fizikai testet öltött élőlények segítségére legyen a lelki felemelkedés útján." *Anantasésán, a sok ezer fejű kígyón pihen az Úr Visnu. Alsóteste kígyóforma, számtalan feje, csuklyája a határtalanságot és mindenütt jelenlevőséget szimbolizálja, kezeiben kagylókürtöt, ami az isteni/eredeti hangot, csakrát, ez egy fényes, kör alakú, diszkosz szerű fegyver, ami az isteni fényt/tudást és végtelenséget, valamint kardot tart, ami a megkülönböztetés erejét jelképezi. Napjainkban is számtalan jógi zengeti pranáma mantráját, s borul le előtte, napi jóga gyakorlásának megkezdése előtt.

Megjelenése előtt az Úr Visnu az Úr Síva táncában gyönyörködve remegni kezdett az extázistól, s emiatt Anantasésának egyre nehezebb lett tartani őt, majd érdeklődve kérdezte az Úr Visnut, vajon mi történt, aki elmesélte neki. Majd Anantasésa elmondta Visnunak a vágyát, miszerint ő is elégedetté szeretné tenni a Legfelsőbb Urat, ezért szeretné megtanulni a tánc művészetét, testét még erősebbé és rugalmasabbá téve. Visnu ezek után megjövendölte neki, hogy az Úr Síva kegyéből, hamarosan az önmegvalósítás (jóga) útjára tanítva, áldásban részesítheti az emberiséget, s ezáltal beteljesítheti vágyát, s egyben a tánc mesterévé is válhat.

Létezik olyan nézet is, mely szerint több Patandzsali nevű személy is élt a földön, konkrétan három, akik különböző korszakokban éltek, eszerint a Patandzsalinak tulajdonított műveknek tehát különböztek a szerzői. Ezzel szemben az indiai hagyomány szerint Patandzsali összes területen: jóga, tánc, nyelvtan, egészségügy, ayurvéda - alkotott műve, egy személytől származik.

A Yoga-sútra felhívás az önuralom megtervezett, módszeresen felépített gyakorlására, amely olyan magasságokig vezethet el bennünket, mint önmagunk megismerése, s az eredetileg tökéletesen tiszta lényünk Istennel való találkozása és az Iránta érzett odaadás.

Gaura Krisna Dása (Tóth-Soma László): Yoga-sútra I.

Patandzsali jóga szútrái

Az anyagi és transzcendentális létezés közötti különbségtételt (sánkhya filozófia) és a bhaktit, vagyis a személyes Isten (Isvara) előtti meghódolás folyamatát egyesíti Patandzsali Jóga-szútrája, mely emiatt univezálisnak tekinthető. A lelki gyakorlatok és fejlődés felszabadulásig tartó folyamatát ismerteti, viszont nem részletezi az azt követő transzcendentális lét jellemzőit. Sokféle értelmezése van, mindenki más aspektusát emeli ki, attól függően, melyik filozófiai irányzatot képviseli.

Patandzsali aforizmáit tanulmányozva bárkinek lehetősége nyílik arra, hogy "megtisztítsa az életét, gondolatait, hogy eltökéltebbé váljon a transzcendens kutatásában, és végezetül, hogy közelebb kerüljön Istenhez, saját forrásunkhoz, aki Patanjali szerint az élőlény anyagvilágból való kiszabadulásának a kulcsa." *

Fejezetek

A mű 4 fejezetre tagolódik. Az első a Szamádhi-páda, meghatározza az alapfogalmakat, beszél a cél, azaz az anyagi tudat tökéletesen szabályozott, illetve koncentrált állapotának eléréséről, és a közben felmerülő akadályokról. A második a Szádhana-páda, a szádanáról (napi gyakorlatok, rutin) szól, tartalmazza a jóga nyolc ágát, beszél a szenvedés okairól, ezek megszüntetéséről, tudatosságról. A harmadik fejezet a Vibhuti-páda a jóga eredményeiról, az elérhető misztikus képességekről beszél (sziddhik). A negyedik fejezet pedig, Kaivalja-páda, a jóga folyamatának csúcspontjáról, a várható végeredményről ad további, mélyebb információkat, azaz, hogy hogyan érhetjük el a kaivalja, a felszabadulás állapotát.

*Felhasznált irodalom, és a fejezetben található idézetek: Gaura Krisna Dása (Tóth-Soma László): Yoga-sútra I.

Patandzsali pranáma mantra

Aum yogena cittasya padena vācāṁ malaṁ śarīrasya ca vaidyakena I yo"pākarottaṁ pravaraṁ munīnāṁ patañjaliṁ prāñjalirānato" smi II ābahu puruṣākāraṁ śaṅkha cakrāsi dhāriṇaṁ I sahasra śīrasaṁ śvetaṁ pranamāmi patañjalim II aum śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Fordítás

A jóga által az elme, a nyelvtan által a nyelv, és az orvoslás által a fizikai test tökéletesítésének tudományát hagyta ránk a bölcsek közül Patandzsali, akinek ezért tiszteletteljes hódolatomat ajánlom. Hódolatom ajánlom Patandzsalinak, akinek felsőteste ember fomájú, ezer feje fényesen ragyog, kezeiben kagylókürtöt, csakrát és kardot tart.

Invocation to Patanjali


KAPCSOLAT: +36 30 399 3130
Névnapi nyereményjáték!